Dutch LanguageNL | German LanguageDUI | English LanguageENG | Cargowheels | Vossenbeemd 111G | Helmond | The Netherlands | +31 (0) 492 370 370

Algemene Voorwaarden & Condities
1.0 Acceptatie:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Cargowheels BVB.V. en worden meegezonden met alle offertes. Een afschrift van deze algemene voorwaarden zal opeerste verzoek (nogmaals) kosteloos worden verstrekt. Door het geven van een opdracht aan Cargowheels B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met toepasselijkheid van deze voorwaarden.
1.1 Aansprakelijkheid voor kosten:
De opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van de facturen van Cargowheels B.V. Indien op verzoek van de opdrachtgever de kosten in rekening gebracht dienen teworden aan diegene, die volgens de leveringscondities gehouden is deze te voldoen, gebeurt dat voorrekening en risico van de opdrachtgever
1.2 Algemene condities:
Onze tarieven zijn gebaseerd op de thans geldende koersen, prijzen, arbeidsvoorwaarden en condities.Mocht er zich in één van deze factoren een aanzienlijke verhoging voordoen dan behouden wij ons hetrecht om tussentijds de nodige aanpassingen te doen op onze tarieven. 
1.3 Aanmeldingen zendingen:
Aanmelden van zendingen uiterlijk 1 dag voor afhaaldatum: voor 16.00 uur.
1.4 Foutvracht / Annulering 70%:

Zendingen annuleren op de dag van het laden is Cargowheels B.V. gerechtigd70% van het overeengekomen vrachttarief in rekening te brengen.

Foutvracht / Annulering 100%:Zendingen annuleren op de laaddag binnen 2 uur voor aanvang van het laden is Cargowheels B.V. gerechtigd 100% foutvracht in rekening te brengen.

Foutvracht: een zodanig late wijziging of annulering van de oorspronkelijke opdracht, waarbij ons de mogelijkheid ontnomen wordt voor vervangende lading te zorgen en/of wij genoodzaakt zijn te gaan rijden met de op het moment van belading beschikbare lading of lege wagen.

1.5 Brandstoftoeslag:
Cargowheels BV hanteert een variabele brandstoftoeslag. Deze wordt maandelijks geindexeerd.
1.6 Betalingscondities:
Betaling van onze fakturen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na faktuurdatum.
1.7 Voorschotprovisie: 
Voorschotprovisie: 2,5 % met een minimun van € 35,00 over de voorgeschoten B.T.W., IR en andere voorgeschoten Rijksafdrachten.Betaling van facturen met betrekking tot voorgeschoten bedragen dient uiterlijk binnen8 dagen te geschieden.
1.8 Reclamaties:
Reclamaties dienen wij schriftelijk binnen 7 werkdagen te ontvangen.
1.9 Geldigheidsduur:
De geldigheidsduur van onze offertes: De offerte is geldig t/m 31 december van het jaar van afgifte,tenzij anders op de offerte is aangegeven.
2.0 Proof of Delivery (POD):
Indien Cargowheels BV een bewijs van aflevering (Proof of Delivery) moet overleggen dan geldt daarvoor een tarief van € 12,50 per afleverbewijs.
2.1 ADR goederen:
Indien goederen ADR geclassificeerd zijn zal een ADR-toeslag worden berekend. De toeslag zal per bestemming verschillen. Gelieve een ADR-toeslag altijd opvragen bij uw contactpersoon.
2.2 Incourante afmetingen:
Voor incourante afmetingen moet altijd een aparte prijs worden afgesproken.Gelieve daarom ook voor incourante afmetingen op te vragen bij uw contactpersoon.
2.3 Laad-losklep:
Indien het laden en lossen een specifieke laad- en losklep vereist, zal daarvoor een toeslag in rekeningworden gebracht. Indien dit bekend is vragen wij u dit in uw transportopdracht te vermelden. Deze toe-slag kunt u opvragen bij uw contactpersoon.
2.4 Eilandleveringen:
Voor zendingen die geladen of gelost moeten worden op een eiland, wordt een toeslag berekend.
2.5 Wachturen:
Voor buitensporige laad- en lostijden kunnen wachturen in rekening worden gebracht. Het doorbelasten van wachturen geschiedt in overleg met de opdrachtgever. 
2.6 Tijdslevering:Road Air PMS,Road Air PMS
Voor tijdslevering (specials) wordt een toeslag berekend. 
2.7 Douanedocumenten / exportdocumenten:
op aanvraag en is afhankelijk van land van bestemming /oorsprong.
2.8 Pallets ruilen:
Pallets worden principieel niet geruild, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Het aantal ruilpallets dient altijd te worden vermeld op de vrachtbrief. Deze vrachtbrief heeft altijd voorrang op klanteigen palletbriefjes. Cargowheels is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de retour geleverde pallets. Cargowheels BV is niet aansprakelijk indien er geen ruil pallets voorhanden zijn, deze kunnen enkel worden verhaald op het losadres waar de ruilpallets hadden moet staan.
2.9 Leveringscondities:
  Cargowheels B.V. hanteert de door de Internationale Kamer van Koophandel ingesteldeleveringscondities (Incoterms 2000),
3.0 Uitgangspunten van de zendingen:
-Volumesleutel: 1 cbm = 330 kgs; 1 laadmeter = 1750 kgs(Met uitzondering vd Scandinavische landen DK, NO, SE, FI  hier geldt volumesleutel: 1 cbm = 333 kgs; 1 laadmeter 1850 kgs.)
-Maximaal gewicht per europallet: 700 kgs(Met uitzondering vd Scandinavische landen DK, NO, SE, FI hier geldt europallet max. 740 kgs. )
-Maximale afmeting per europallet: 80x120x max. 220 cm
-Maximaal gewicht per blokpallet: 875 kgs(Met uitzondering vd Scandinavische landen DK, NO, SE, FI hier geldt blokpallet max. 925 kgs.)
-Maximale afmeting per blokpallet; 100x120x max. 220 cm
-Alle tarieven zijn per zending in € , exclusief:
- BTW
- Variabele dieselolietoeslag
- Duitse en Tsjechische Maut*
- Oostenrijkse Maut
- Zwitserse LSVA **
- Douane/ uitvoerdokumentatie en inklaringskosten
* Duitse en Tsjechische Maut voor zendingen naar en vanuit Duitsland en Tsjechie zelf, alsmede zendingen waar Duitsland en Tsjechie als transitoland gebruikt wordt.
** Oostenrijkse Maut en Zwitserse LSVA voor zendingen waar één van deze landen als transitoland gebruikt worden.
3.1 Volumeberekening:
Het betalend gewicht bepaalt welke gewichtsstaffel in de offerte van toepassing is.
Het betalend gewicht kan worden bepaald door het hoogste gewicht te nemen van:
• het werkelijke brutogewicht
• het volumegewicht, welke kan worden bepaald op basis van onderstaande uitgangspunten:
Pallets:
Pallets Max gewicht 1.000 kg Berekening:
  (met uitzondering van IBC) (l x b) / 2.4 x 1750 kg (of 1850 kg*)
  Max hoogte 2.20 m  
Stapelbare** pallets  Max gewicht 500 kg Berekening:
  Max hoogte 1.20 m (l x b) / 2.4 x 1750 kg (of 1850 kg*) / 2
Bundels/Kisten:
Bundels < 2.40 m  Max gewicht 25 kg Berekening
    1 m3 = min. 330 kg
Bundels < 2.40 m  Gewicht > 25 kg  Berekening zie Pallets
Bundels > 2.40 m   Prijs op aanvraag
3.3 **Definitie stapelbaar: 
Een pallet is stapelbaar als het mogelijk en toegestaan is twee van dezelfdepallets op elkaar te zetten, zonder dat dit tijdens transport en overslag een verhoogd risico op schadeoplevert. Dit is niet van toepassing op binnenlandse zendingen.
3.4 Verpakking en markering:

Aangeboden goederen dienen goed verpakt en voorzien te zijn van duidelijke gegevens perverpakkingseenheid omtrent product, volledige adressering van ontvanger en afzender, symbolen die debehandeling aangeven, etc. Eventuele oude informatie dient te worden verwijderd, dan wel onleesbaar tezijn gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart Cargowheels B.V. voor alle mogelijke (gevolg-)schadedie ten gevolge van ondeugdelijke verpakking ontstaat.

Cargowheels -logo.jpg